ثبت شکایات

فرم دریافت شکایت مشتریان

خواهشمند است به منظور ايجاد شرايط مناسب برای بهبود عملكرد آزمايشگاه، هرگونه نارضايتی/درخواست/شكايت خود را با تكمیل فرم مذبور به اطلاع شرکت آزمايشگاه های صنايع انرژی برسانید.
 همچنین می توانید مراحل رسیدگی به شكايت خود را از طريق واحد کیفی اين شرکت پیگیری نمايید.

فرم روش اجرایی