26

شبیه سازها به منظور آموزش کاربران و آشنایی با شرایط واقعی جهت بالابردن قدرت و سرعت تصمیم گیری هنگام کار با تجهیزات مختلف تحت شرایط متنوع و متغیر بکار می روند.
برای بررسی رفتار و عملکرد سیستمهایی که دسترسی به کل و یا قسمتهای مختلف آن به دلایل ایمنی و هزینه بر بودن و… امکانپذیر نیست، ایجاد مجموعه های سخت افزاری یا نرم افزاری با هزینه کمتر و ابعاد کوچکتر که توانایی شبیه سازی رفتارها و عملکردهای سیستم در حالت واقعی را داشته باشد، کارساز می باشد.
در سیستم طراحی شده که می توان آنرا شبیه ساز آنالوگ سیستم قدرت نامید، قابلیت تجزیه و تحلیل پدیده های سیستم قدرت به صورتی که در یک شبکه قدرت واقعی از مرحله تولید تا مصرف اتفاق می افتند، وجود دارد.
در واقع این سیستم، مدل کوچک شده یک شبکه قدرت بزرگ است که شامل ژنراتور، ترانسفورماتور، خطوط انتقال و غیره می باشد و مشخصه های قسمتهای مختلف را بصورت واقعی مدلسازی می نماید.

• سیستم نیروگاه
• سیستم خطوط انتقال
• سیستم توزیع
• سیستم جبرانساز توان راکتیو مدل TCR
• سیستم بار
مدل پیشرفته ENP121-OS
• سیستم کنترل و مدیریت اطلاعات SCADA
• بارهای غیر خطی و هارمونیکی
• جبرانساز توان راکتیو مدل TSC
• جبرانساز توان راکتیو مدل STATCOM
• تجزیه و تحلیل پدیده های سیستم قدرت ( حالت دائم، حالت خطا، حالتهای خاص حفاظت شده و…)
• بررسی توسعه سیستم کنترل شبکه قدرت و سیستمهای حفاظتی
• بررسی و مقایسه نتایج بدست آمده توسط سیستم با نتایج نرم افزارهای تجزیه و تحلیل سیستمهای قدرت
• امکان انجام آزمایشهای مختلف توسط این سیستم ( بوجود آوردن شرایط مختلف خطا، بررسی عملکرد درست تجهیزات حفاظت،کنترل و…) تدابیر آموزشی مختلف این سیستم
• پرسنل مدیریت انرژی
• اپراتورهای نیروگاه و پست
• پرسنل تعمیرات
• دانشجویان
• محققان و … بسیار مفید خواهند بود.

نمودار تک خطی سیمولاتور مطابق با شکل زیر است