کسب مجوزهای نهاد صدور گواهینامه

شرکت دانش بنیان اپیل برای اولین بار در خاورمیانه موفق به کسب همزمان مجوزهای نهاد صدور گواهی ضدانفجار(ExCB) و آزمایشگاه ضدانفجار (ExTL)از نهاد ارزیابی انطباق جهانی IECEx گردید.

اشتراک گذاری صفحه: