پذیرش نهاد صدور گواهینامه و آزمایشگاه صدورIECEx

نظر به اخذ تاییدیه سیستم ارزیابی انطباق IECEx توسط شرکت دانش بنيان اپیل، با اعلام معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی، گواهینامه ضد انفجار IECEx در تمام زیرمجموعه های وزارت نفت، صمت و نیرو جایگزین سایر گواهینامه های خارجی مشابه گردید.

اشتراک گذاری صفحه: